ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਲਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ