ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿੱਕੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ