ਟੀਨ ਬਲੌਜਬ ਅਤੇ ਕਾਕ-ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ