ਚਿੱਟੇ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਨੂਸ ਚਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਕਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ