ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਵਾਂਗ ਜੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ