ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਰੇਬੇਕਾ ਮੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ