ਆੜੂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਿਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਉਗਰਲ ਵਾਂਗ ਸਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ