ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਇੱਕ ਲਿਮੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ