ਸਿਆਹੀ ਵਾਲਾ ਹੰਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੂਬਡ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ