ਟੀਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ twat ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ