ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚੂਤ ਨੂੰ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ