ਟੈਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੰਬੋ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਮਸ਼ਾਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ