ਈਬੋਨੀ ਮਾਡਲ ਅਨਿਆ ਆਈਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਚੂਤ ਜ਼ੈਂਡਰ ਕੋਰਵਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ