ਊਨੀ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ Nerdy ਕੁੜੀ ਸਹਿਪਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ