ਇੱਕ ਸੈਕਸੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ