ਛੋਟੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲੀ ਚੂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ