ਇੱਕ ਰੇਡਹੈੱਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰੀਨੇਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸੈਕਸੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ